Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Odpadové hospodárstvo

Správne nakladanie s odpadmi je v záujme zabezpečenia ochrany životného prostredia, ochrany verejného poriadku, bezpečnosti a zdravia občanov.

Komunálny odpad

Zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu na území obce Pusté Čemerné zabezpečuje Mestský podnik služieb mesta Strážske. Vývoz komunálneho odpadu sa uskutočňuje raz, alebo dvakrát mesačne.

Drobný stavebný odpad

Zber drobného stavebného odpadu je zabezpečený na základe požiadavky občanov obce.

Elektroodpad a nebezpečný odpad

Zber elektroodpadu je riešený dva krát ročne priamo z  domácnosti.

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

Na území obce Pusté Čemerné je prostredníctvom Mestského podniku služieb mesta Strážske zabezpečený zber triedeného odpadu formou vývozu farebne odlíšených vriec priamo z domácnosti.

Separujeme tieto zložky:

  • Modré vrece – papier
  • Žlté vrece – plasty, viacvrstvové obaly (tetrapaky)
  • Zelené vrece – sklo, plechovky

Zber separovaných zložiek odpadu je na území obce vykonáva raz mesačne.  

Zber textilu

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označeného špeciálneho kontajnera, ktorý je umiestnený pri obecnom úrade. Zber textilu nezabezpečuje obec. Kontajner je vlastníctvom zmluvného partnera obce (Maroš Lesíčko MMPR, s.r.o.), ktorý zodpovedá za údržbu a vyprázdňovanie.

Zber veľkoobjemového odpadu

Objemný odpad predstavujú nadrozmerné komunálne odpady. Sú to hlavne nábytky, koberce, staré okná, dvere, nádoby, ak sú súčasťou komunálneho odpadu.

Zber veľkoobjemového odpadu sa uskutočňuje minimálne 1x ročne.

Zber biologicky rozložiteľného odpadu

Rozložiteľný odpad z kuchyne/domácnosti sa na území obce nevyváža, keďže všetky domácnosti v obci tento odpad kompostuje.