Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

SÚBOR
Dátum: 14.01.2022
Autor: Obecný úrad Pusté Čemerné
Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Nezabudnite na povinnosti do 31. januára 2022.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Rovnako je potrebné podať priznanie k dani za psa.

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Podať daňové priznanie musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru sú zapísaní v katastri nehnuteľností
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov)

 

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľností
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vydania právoplatného stavebného povolenia
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • ukončenie výstavby drobnej stavby
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného  v katastri nehnuteľností
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely

Daňová povinnosť zaniká na základe:   

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy
 • vydraženia nehnuteľnosti
 • zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zmeny výmery nehnuteľnosti
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva

Potrebné doklady:

 • pri predaji resp. kúpe treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie s vyznačeným dátumom právoplatnosti.
 • ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie
 • pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením
 • pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby
 • ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva
 • pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby

 

Priznanie k dani za psa

Daňové priznanie podáva vlastník alebo držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

Dôležité termíny

Daňové priznanie za vznik alebo zánik daňovej povinnosti je potrebné podať do 31.01.2022.

Nižšie nájdete tlačivá daňového priznania – tlačenú alebo editovateľnú verziu tlačiva. Vyplnené a podpísane tlačivo je potrebné doručiť na obecný úrad – poštou, do schránky alebo po konzultácii aj osobne.

 

Kontakt:

Mária Hreňová
tel.: +421 56 647 73 03
e-mail: obec@pustecemerne.sk

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   

Odkaz na editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - Ministerstvo financií SR

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
danove-priznanie-komplet Veľkosť: 1023.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.1.2022

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.