Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľba hlavného kontrolóra obce

Dátum: 24.10.2022
Autor: Obecný úrad Pusté Čemerné
Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Pustom Čemernom vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Pustom Čemernom uznesením č. 150/2022 zo dňa 18.10.2022

vyhlasuje

v zmysle § 18 a) ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 08.12.2022 a podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra Obce Pusté Čemerné.

Voľba sa uskutoční dňa 08.12.2022 v priestoroch malej zasadačky Obecného úradu Pusté Čemerné na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 1. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra: 10% (16 hodín mesačne) s nástupom od 10.12.2022
 2. Predpoklady na výkon funkcie:
 • kvalifikačné predpoklady podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 a) ods. 1:
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • predpoklady podľa Zákona č. 52/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.:
  • Spôsobilosť na právne úkony
  • Bezúhonnosť
 1. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
 • Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním
 • Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom Obecný úrad Pusté Čemerné zašle poštou pozvánku na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 5 dní pred konaním voľby.
 • Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú kandidáti uvedení v abecednom poradí.
 • Platným hlasovacím lístkom bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát.
 • Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra majú právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva na diskusný príspevok v trvaní 10 minút.
 • Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky.
 1. Náležitosti písomnej prihlášky:
 • Osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)
 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaníoverená kópia
 • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície
 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 18 a) zákona o obecnom zriadení v spojitosti s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:
  • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • pohlavie
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
  • číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rada (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné.
 1. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr do 24.11.2022 do 15.00 hod.

           Písomné prihlášky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad v Pustom Čemernom v zapečatenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA– NEOTVÁRAŤ!“ na adresu Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 Pusté Čemerné. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia na prezentačnej pečiatke Obecného úradu Pusté Čemerné.

 

Pusté Čemerné, dňa 20.10.2022

                                                                                                                                 Ing. Juraj Jevin v. r.
                                                                                                                                     starosta obce

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.