Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

Dátum: 15.05.2024
Autor: Obecný úrad Pusté Čemerné
Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030

zaslanie správy o hodnotení strategického dokumentu

Obstarávateľ Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice v zastúpení spoločnosťou EKOJET, s.r.o., Tehelná 19, 831 03 Bratislava predložil na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“) podľa § 9 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) dňa 13.05.2024 Správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu „Integrovaná územná stratégia Košického kraja 2022-2030“. Správu o hodnotení Vám podľa § 10 ods. 3 zákona ako dotknutej obci zasielame (formou zverejnenia).

Správa o hodnotení strategického dokumentu a návrh strategického dokumentu je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR: https://www.enviroportal.sk/eia/detail/integrovana-uzemna-strategia-kosickeho-kraja-2022-2030 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe.

Adresa:
Okresný úrad Košice Odbor starostlivosti o životné prostredie
Komenského 52
040 01 Košice

Na stanoviská doručené po tejto lehote nebude príslušný orgán v súlade s ustanovením § 12 ods. 3 zákona prihliadať.