Pusté Čemerné
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí stavebného konania

Verejná vyhláška -  Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Stavebník, Železnice Slovenskej republiky, Klemensova 8, 813 61 Bratislava v zastúpení spoločnosťou REMING CONSULT a. s., Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava, v zastúpení spoločnosťou SUDOP Košice, a. s., Žriedlová 1, 040 01 Košice, dňa 25.01.2021 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu dráhy:


,,Železnice Slovenskej republiky, Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné“


v rozsahu ucelených častí stavby (UČS), prevádzkových súborov (PS) a stavebných objektov (SO):
UČS 03 Železničná stanica Michalovce.

Toto oznámenie (v prílohe) bude doručené verejnou vyhláškou v súlade s § 26 ods. 2/ zákona 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnkov, vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli.

Dátum zverejnenia: 02.03.2021

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Vyerejná vyhlkáška_13921_2021_SŽDD_25590 439.4 kB pdf 2.3.2021