Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Chronologický kalendár obce

Chronológia

Prinášame vám chronologický kalendár obce tak, ako bol zapisaný v Obecnej kronike II. diel - Dejny obce 1919-1983.

 

2200 – 3500 r. pred n. l.

 • Obec P. Čemerné bola obývaná už v mladšej dobe kamennej-neolite.

2200 - 1800 r. pred n. l.

 • Obec patrí medzi obce s „Mohylami východoslovenskej mohylovej kultúry z konca eneolitu a začiatku doby bronzovej“.

1254

 • Kráľ Belo IV. dal Gregorovi, synovi Natovmu, ako náhradu za odňate statky majetok Lesné a Čemerné, ktoré predtým patrili Mycutovi a Navalyadovi.

1321

 • Obec dostala názov od Márk od Marka, syna Gregora, syna Natu.

1330

 • Pred týmto obdobím bola v obci kamenná kaplnka.

Pred r. 1332 - 1337

 • Obec bola farnosťou s kostolom sv. Alžbety už pred týmito rokmi. V týchto rokoch v obci bol farár „Stephanus“

1332 - 1337

 • Csánki udáva pomenovanie obce v tom čase ako Chemernia, Chemerne s odkazom na pramenný doklad.

1335 - 1357

 • Delenie lešňansko – čemerňanského panstva medzi potomkov Natových. Celkom bolo rozdelených 12 statkov.

1405

 • Na základe príkazu kráľa Žigmunda bol majetok Čemerné darovaný Jánovi, synovi Jakuba zo Zeretvy a Jánovi, synovi Odona z Michaloviec.

1429

 • Obec bola iba „pusta“ osada Marktelke.

1473

 • Rod Natafalussi dostáva na obec novú darovaciu listinu.

1519

 • Spolumajiteľom obce je aj Andras Komoróczi.

1589

 • Pribúda za spolumajiteľa aj Ján Banchy.

1591

 • Spolumajiteľom je rodina Berger , Olchváry Klára a Kata.

1598

 • Obec má 10 majiteľov.

1715

 • Čemerné malo 5 opustených usadlostí.

1720

 • Štatistika udáva pre obec 5 jobbágy, všetci slováci.

1747

 • Za majiteľa pribudol Lad. Dravetzky.

1750

 • V obci bola prevedená Kanonická vizitácia čo jasne dosvedčuje, že v tom čase obec mala aj farnosť.

1755

 • Za spolumajiteľa pribudol Imre Sztáray.

1770

 • Začalo sa rozširovať pestovanie zemiakov aj na Slovensku.

1773

 • Podľa Lexicon universorum... obec mala pomenovanie Márk Csemernye.

1784 - 1787

 • Obec P. Čemerné a Lesné boli samostatné farnosti. Majiteľmi obce boli gr. Sztáray a rod. Okolicsanyi. Obec má 37 domov a 272 obyv.

1785

 • Od tohto obdobia poznáme menovite farárov obce.

1786

 • Podľa Korabinského obec mala pomenovanie Mark – Cschemernye.

1789

 • Podľa Schematizmu mala gr. kat. obec písanu matriku. Nepoznáme ju – nepodarilo sa nám ju objaviť.

1805

 • Obec mala 391 honov.

1808

 • Podľa Lipského obec mala pomenovanie Mark - Csemernye.

1811

 • kat. fara má spoločnú matriku /1811-1860/

1817

 • Ohňovprávne nariadenie Zemplínskej stolice , ktoré zakazovalo domy stavať dlhším koncom povedľa cesty. Toto nariadenie menilo aj našu obec najmä na Valale.

1828

 • Obec mala 63 domov a 467 obyvateľov.

1831

 • Cholera a roľnicke povstanie. V obci zomrelo najmenej 31 obyvateľov.

1848

 • Zrušenie poddanstva v Uhorsku.

1856

 • Niekedy v tomto období došlo k zavedeniu riadnej školy.

1866

 • K tomuto roku poznáme z dnes žijúcich obyvateľov tieto rody: Antolič, Babjak, Berila, Dančišín, Fenin, Gera, Holej, Jager, Jevín, Koščo, Mikloš, Polák, Staurovksý, Ščerba, Pilc.

1869

 • Podľa sčítania obec mala 51 domov a 326 obyvateľov .

28. augusta 1873

 • Rychtárom obce v tom čase bol Jevín Michal.

1880

 • Obec má 57 domov a 279 obyvateľov.

1882

 • V obci bol veľký hlad.

31. december 1882

 • Na pečiatke obce je heraldický symbol obce. Tento symbol je na zápisnici.

13. apríl 1888

 • V obci začína účinkovať definitívny učiteľ Michal Koščak.

1890

 • Obec má 64 domov a 313 obyvateľov

1990

 • Obec má 66 domov a 335 obyvateľov

1904

 • Obec najneskôr počnúc rokom 1904 mala pečiatku bez heraldického symbolu obce.

1910

 • Obec má 339 obyvateľov.

1863 - 1913

 • Obec má názov Márk Csemernye

1915

 • Obec prišla o zvon, ktorý zobrala armáda.

1917

 • Do roku 1917 sa žalo v obci srpom a potom kosou.

25. decembra 1918

 • V Košiciach bola schválená proklamácia, ktorá súhlasí s pripojením celého východného Slovenska k I. ČSR

1919

 • Obec mala 75 domov a 333 obyvateľov.
 • Od tohto roku obec má názov Pusté Čemerné. Bolo prevedené kolkovanie peňazí a polovica peňazí bola stiahnutá, aby tým stúpla ich hodnota.

1921

 • Pri sčítaní ľudu 12. februára 1921 obec mala 75 domov a 336 obyvateľov.

1921 - 22

 • Bola vybudovaná železničná zástavka v obci s názvom obce.

1922

 • Z podnetu Juraja Jevína – Dankanina , bola v obci založené Potravné družstvo. Bolo to pravdepodobne prvé dedinské Potravné družstvo v Michalovskom okrese. V tomto období sa ukázali aj prvé železné pluhy a brany.

1924

 • Obec sa dožila parcelačky pozemkov.

1926

 • Potravné družstvo sa presťahovalo do vlastnej budovy v strede obce.

Január 1929

 • Boli kruté zimy v obci a veľké záveje 3-4 m .

1929

 • Koncom roku sa začala písať matrika slovenský, predtým bola písaná rusky.

1930

 • Bolo zmapované katastrálne územie obce P. Čemerné.

1. december 1930

 • Obec mala plochu 668 ha, 95 domov a 422 obyvateľov.

19. februára 1932

 • V obci bolo pociťované zemetrasenie.

1925-1932

 • V rozpätí týchto rokov došlo k založeniu hasičskej jednoty v obci.

1931-1932

 • V týchto rokoch z obce odišiel posledný žid.

19. septembra 1933

 • Obec zakúpila od grófa Ladislava Széchenyiho 191 kat. jutár a 1060 štv.siah lesa za 117 390 Kčs.

1930 - 1933

 • V tom období v obci účinkoval Jozef Erby.

31. októbra 1933

 • V obci účinkoval Belo Lonek,

1935

 • Na uvoľnené miesto za riaditeľa školy nastúpil Štefan Bajus.

1936

 • V obci sa objavilo prvé baterkové rádio. Popri železnici bolo prevedené vykopanie kanála.

1937

 • V obci sa započalo odvodňovanie pozemkov.

1938

 • Na pohrebe Dezidera Mitru v obci sa zúčastnil biskup Stojka z Užhorodu.

1. septembra 1938

 • Za riaditeľa školy nastúpil Mikuláš Duranik.

15. apríla 1939

 • V obci začal účinkovať Jozef Šereghy, ktorý sa snažil povzniesť obec, mal dobrý vzťah k mládeži.

1939

 • Začala sa stavať železničná trať Strážske – Prešov.

15. decembra 1940

 • Obec mala 470 prít. obyvateľov.

5. júna 1941

 • Obec postihlo zemetrasenie. Vyľakalo ľudí.

1941

 • Bol opravovaný kostol, ktorý bol predlžený a bola pristavaná zakrystia.

9. septembra 1942

 • Nad okolím preletelo sovietske lietadlo.

5. septembra 1943

 • Bola odovzdaná do užívania železnica Strážske-Prešov. Mládež sa zúčastnila na oslave v Strážskom.

25. novembra 1944

 • Bola prevedená nútená evakuácia všetkých mužov od 16. do 60 rokov. Nemci vyhadzovali do vzduchu mosty a železničnú trať.

26. – 28. novembra 1944

 • V obci prebiehali tuhé boje. Obec bola oslobodená 28. novembra 1944. V bojoch padlo 65 sovietskych vojakov. O život prišiel iba Ján Kolibab.

20. februára 1945

 • Započalo oneskorené vyučovanie v škole po návrate riaditeľa školy.

1945 - 1946

 • Prvým predsedom MNV bol Juraj Jevín – Dankanin , asi dva týždne , dva dni bol Pavol Hudak a na riadnych voľbách bol za predsedu zvolený Juraj Koščo.

1946

 • Predsedu MNV prevzal Juraj Babjak - Cmarik .

9. septembra 1946

 • Obec sa dočkala elektrického osvetlenia. Bol to pre obec veľmi významný deň.

Máj 1948

 • Predsedom MNV sa stal Ján Fenin.

1948

 • Cez letné mesiace bola predvedená väčšia oprava školskej budovy.

1. februára 1949

 • Na škole bola zrušená druha trieda.

1949

 • V obci bol založený Československý zväz mládeže.

5. októbra 1950

 • Pod vedením Milana Jevína bol v obci založený Sokolský krúžok ČSM. Bol to začiatok organizovanej telovýchovy.

Jarné mesiace 1951

 • V obci bol založený prípravný výbor JRD.

1952

 • Sokolská jednota v Pustom Čemernom obdržala od Krajského výboru v Prešove „Pochvalne Uznanie“ za zásluhy na poli socializácie dediny.

1953

 • Za vzorne plnenie plánu práce Telovýchovná jednota Sokola obdržala mimoriadnu podporu od Ústredného výboru Sokola v Prahe. Bol založený ďalší oddiel a to cyklistický , ktorý usporiadal okresné príbory. Z 13 našich pretekárov , 6 sa stali okresnými príborníkmi.

14. februára 1954

 • TJ Sokol v P. Čemernom obdržala pochvalné uznanie za 1. miesto v Súťaži o najvzornejšiu jednotu v okrese Michalovce za rok 1953.

1954

 • V obci pracoval už aj Zväzarm , ktorého zakladateľom bol Viliam Holej , Ladislav Mikloš a František Mikloš .

1957

 • Sokol v P. Čemernom na okresnom prebore v stolnom tenise družstiev v D skupine skončil ako prvý a postúpil do semifinále.

9. decembra 1958

 • V obci bolo založené celoobecné JRD. Predsedom sa stal Ján Fenin.

1. marca 1961

 • Obec mala katastr. Výmeru 668 ha , 601 obyvateľov a 119 obyvaných domov .

Júl 1965

 • Pri Materskej škole začalo aj stravovanie detí.

1. septembra 1965

 • K tomuto termínu bola oficiálne zriadená Materská škola , ktorá už fungovala niekoľko mesiacov skôr.

13. decembra 1968

 • Bol uskutočnený slávnostný výkop pre začatie stavby novej trojtriednej základnej deväťročnej školy.

September 1970

 • V Materskej škole začali písať kroniku školy.

1. decembra 1970

 • Počet obyvateľov bol 592 , počet domov 136.

September 1971

 • Škola bola presťahovaná do novej školskej budovy.

21. mája 1972

 • Začal premávať autobus Strážske – Pusté Čemerné.

1972

 • Pri Jednote SD bola prevedená prístavba jedálne.

8. decembra 1972

 • V obci bola zriadená aj školská družina.

1972

 • V okrskovej súťaži požiarnych družstiev dievčatá dosiahli vo Vinnom prvé miesto. Obec v socialistickej súťaži v IV. skupine získala 1. miesto a obdržala putovnú vlajku ONV a odmenu 35. tis. Kčs za rok 1972. TJ bola spojená s Chemkom Strážske ako Chemko B.

10. apríla 1973

 • Nad obcou padal „žltý dažd“.

1. štvrťrok 1974

 • Bola Uskutočnená verejná stranícka schôdza občanov a príležitosti 30-tého  výročia oslobodenia obce. Občania boli oboznámení s históriou obce /720 rokov/ od najstarších čias, ktorú podal Ing. Milan Jevín.

9. januára 1975

 • Na mimoriadnej schôdzi rady MNV bolo rozhodnuté o prechode JRD do Štátnych majetkov Strážske.

Jún 1976

 • Začal premávať autobus smerom k Vybuchancu na novej vybudovanej ceste .

1. január 1977

 • V obci bola zriadená detská poradňa.

30. júna 1977

 • Bola zrušená škola v obci pre malý počet žiakov.

1. septembra 1977

 • Materská škola sa presťahovala do bývalej ZDŠ.

27. júla 1978

 • Bola uskutočnená kolaudácia novej budovy MNV.

15.októbra 1981

 • Na schôdzi rady MNV v Pustom Čemernom bola schválená územná zmena medzi občanmi Poša a P. Čemerné.

1983

 • Stranícka organizácia v obci mala 17 členov. Predsedníčkou organizácie bola s. Mária Lukanyová.

 

---------------

Zdroj: Obecná kronika, II. Diel, Dejiny obce 1919 -1983, Autor: Ing. Milan Jevín, december 1987

Do elektronickej podoby spracoval: Ing. Juraj Jevin, Richard Bubnar