Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

SÚBOR
Dátum: 10.01.2024
Autor: Obecný úrad Pusté Čemerné
Priznanie k dani z nehnuteľnosti a k dani za psa

Nezabudnite na povinnosti do 31. januára 2024

Priznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára.

Rovnako je potrebné podať priznanie k dani za psa.

 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti

Podať daňové priznanie musia fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roka:

 • nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru sú zapísaní v katastri nehnuteľností
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov)

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľností
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • vydania právoplatného stavebného povolenia
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia
 • ukončenie výstavby drobnej stavby
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného  v katastri nehnuteľností
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely

Daňová povinnosť zaniká na základe:   

 • povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy
 • vydraženia nehnuteľnosti
 • zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zmeny výmery nehnuteľnosti
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo bytu
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľnosti
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva

Potrebné doklady:

 • pri predaji resp. kúpe treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti
 • pri zdedenej nehnuteľnosti treba právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie s vyznačeným dátumom právoplatnosti.
 • ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti.
 • pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie
 • pri kolaudácii stavby treba právoplatné kolaudačné rozhodnutie
 • odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením
 • pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby
 • ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva
 • pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby

 

Priznanie k dani za psa

Daňové priznanie podáva vlastník alebo držiteľ psa staršieho ako 6 mesiacov. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

 

Dôležité termíny

Daňové priznanie za vznik alebo zánik daňovej povinnosti je potrebné podať do 31.01.2024.

Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade, v elektronickej podobe ho nájdete nižšie a to tlačenú alebo editovateľnú verziu. Vyplnené a podpísane tlačivo je potrebné doručiť na obecný úrad – poštou, do schránky alebo po konzultácii aj osobne.

 

Kontakt:

Mária Hreňová
tel.: +421 56 647 73 03
e-mail: obec@pustecemerne.sk

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
   

Odkaz na editovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam - Ministerstvo financií SR

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Priznanie_komplet_tlacivo Veľkosť: 2.21 MB Formát: pdf Dátum: 10.1.2024