Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad

SÚBOR
Dátum: 10.01.2024
Autor: Obecný úrad Pusté Čemerné
Poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad

Informácie k poplatku za odpad a možnosti požiadať o úľavu na poplatku 

Poplatok sa platí za činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom, za činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom, za triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a za náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu (§ 59 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ako požiadať o úľavu na poplatku za odpad? 

Na základe schváleného VZN č. 3/2023 obec Pusté Čemerné poskytuje určeným obyvateľom úľavu na poplatku za komunálny odpad.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

 1. fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý alebo prechodný pobyt, užíva alebo je oprávnená užívať nehnuteľnosť na iné účely ako na podnikanie
 2. právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie
 3. podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na účel podnikania

Zníženie a odpustenie poplatku:

Správca poplatok zníži na základe písomnej žiadosti poplatníka (nižšie v prílohe), že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území obce o:

 1. 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v nápravnovýchovnom zariadení - výkon väzby alebo trestu,
 2. 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zariadení poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
 3. 100 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.),
 4. 50 % za obdobie, za ktoré poplatník obci preukáže, že sa zdržiava v študentskom domove, alebo na internáte,
 5. 50 % za obdobie, za ktoré poplatník – vlastník nehnuteľností obci preukáže, že sa v obci nezdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
 6. 100 % za obdobie, za ktoré poplatník, ktorý nie je vlastníkom žiadnej nehnuteľnosti v meste preukáže, že sa zdržiava v inej obci, kde je poplatníkom

Obec zníži poplatok o 50 % poplatníkom, ktorí sú držiteľmi preukazu ZŤP na základe písomnej žiadosti poplatníka. K písomnej žiadosti doloží poplatník doklady preukazujúce túto skutočnosť (rozhodnutie o priznaní preukazu ZŤP, rodný list).

Obec zníži poplatok o 50 % občanom, ktorí do 31. decembra predchádzajúceho roka dovŕšili 80 rokov - nie je potrebné podávať žiadosť o úľavu.

Obec zníži poplatok o 100% občanom, ktorí sú vlastníkmi pozemku, na ktorom sa nenachádza stavba (dom, chata). Obec zníži poplatok na základe písomnej žiadosti, prílohou žiadosti je vyhlásenie vlastníka o kompostovaní odpadu z pozemku. Žiadosť je potrebné podať každoročne do 31. januára príslušného roka.

Podmienkou na zníženie poplatku je predloženie dokladu, z ktorého jednoznačne vyplýva, že poplatník sa nezdržiava alebo nezdržiaval v zdaňovacom období v mieste trvalého pobytu. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo obci, a to:

 1. potvrdenie nápravno-výchovného zariadenia o výkone väzby alebo trestu,
 2. potvrdenie zariadenia poskytujúceho sociálne služby pobytovou formou,
 3. potvrdením, že sa v určenom období zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí (na základe potvrdenia o pobyte v zahraničí, pracovného povolenia dokladujúceho potrebu zotrvania v zahraničí počas daného obdobia, z dôvodu pracovných, služobných povinnosti, z dôvodu štúdia v zahraničí atď.). V prípade, že potvrdenie nie je v slovenskom jazyku, je potrebné doložiť aj preklad. Doklad nie je možné nahradiť čestným vyhlásením. V prípade nejasností môže správca poplatku vyzvať poplatníka v zmysle § 5 ods. 2 Daňového poriadku o predloženie uvedených dokladov s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.
 4. potvrdenie študentského domova, alebo internátu o ubytovaní,
 5. potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava, pokiaľ sa nejedná o rekreačnú chatu alebo záhradný domček,
 6. potvrdením o zaplatení poplatku v inej obci, kde sa v skutočnosti zdržiava.

 

Kontakt:

Mária Hreňová
tel.: +421 56 647 73 03
e-mail: obec@pustecemerne.sk

 

Súvisiace predpisy

 • zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok)a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2016 o miestnych daniach a Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2023 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Platné znenie zákonov môžete nájsť na www.slov-lex.sk

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
ziadost-o-ulavu-na-poplatku-za-komunalny-odpad-2024 Veľkosť: 49.8 kB Formát: rtf Dátum: 10.1.2024
ziadost-o-ulavu-na-poplatku-za-komunalny-odpad-2024 Veľkosť: 118.7 kB Formát: pdf Dátum: 10.1.2024
VZN č. 3_2023_o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - schválene Veľkosť: 257.9 kB Formát: pdf Dátum: 10.1.2024