Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľba hlavného kontrolóra obce

SÚBOR
Dátum: 14.02.2024
Autor: Obecný úrad Pusté Čemerné
Voľba hlavného kontrolóra obce

Obecné zastupiteľstvo v Pustom Čemernom vyhlásilo voľby hlavného kontrolóra

Obecné zastupiteľstvo v Pustom Čemernom uznesením č. 81/2024 zo dňa 13.02.2024

vyhlasuje

v zmysle § 18 a) ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov deň konania voľby hlavného kontrolóra na deň 26.03.2024 a podmienky na obsadenie pracovnej pozície hlavného kontrolóra Obce Pusté Čemerné. Voľba sa uskutoční dňa 26.03.2024 v priestoroch malej zasadačky Obecného úradu Pusté Čemerné na zasadnutí obecného zastupiteľstva.

 1. Rozsah výkonu funkcie hlavného kontrolóra: 10% (16 hodín mesačne) s nástupom od 01.04.2024
 2. Predpoklady na výkon funkcie:
 • kvalifikačné predpoklady podľa Zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 18 a) ods. 1:
  • ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie
 • Predpoklady podľa Zákona č. 52/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v z.n.p.:
  • spôsobilosť na právne úkony
  • bezúhonnosť
 1. Podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra:
 • Spôsob vykonania voľby hlavného kontrolóra: tajným hlasovaním
 • Uchádzač, ktorý splní všetky predpoklady a náležitosti písomnej prihlášky a včas podá písomnú prihlášku, bude zaradený ako kandidát do voľby na funkciu hlavného kontrolóra. Úspešným uchádzačom Obec Pusté Čemerné zašle poštou pozvánku na voľbu hlavného kontrolóra najmenej 5 dní pred konaním voľby.
 • Hlasovací lístok bude spoločný pre všetkých kandidátov. Na hlasovacom lístku budú kandidáti uvedení v abecednom poradí.
 • Platným hlasovacím lístkom bude ten, na ktorom bude zakrúžkovaný len jeden kandidát.
 • Jednotliví kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra majú právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí obecného zastupiteľstva na diskusný príspevok v trvaní 10 minút.
 • Kandidáti sa budú prezentovať v abecednom poradí podľa priezviska
 • Na zvolenie hlavného kontrolóra je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Ak ani jeden z kandidátov takú väčšinu nezískal, obecné zastupiteľstvo ešte na tej istej schôdzi vykoná druhé kolo volieb, do ktorého postúpia dvaja kandidáti, ktorí získali  v prvom kole volieb najväčší počet platných hlasov. V prípade rovnosti hlasov do druhého kola volieb postupujú všetci kandidáti s najväčším počtom platných hlasov. V druhom kole volieb je zvolený ten kandidát, ktorý získal najväčší počet platných hlasov. Pri rovnosti hlasov v druhom kole volieb sa rozhoduje žrebom. Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční aj v prípade doručenia jednej prihlášky.
 1. Náležitosti písomnej prihlášky:
 • Osobné údaje kandidáta – meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (telefón, e-mail)

 • Doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaníoverená kópia

 • Profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe a s uvedením pracovnej pozície

 • Čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

 • Údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov v súlade s § 18 a) zákona o obecnom zriadení v spojitosti s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačivo v prílohe):
  • Meno, priezvisko, rodné priezvisko, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska, prípadne prezývku osoby, ktorej sa žiadosť týka
  • dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia
  • štátne občianstvo
  • pohlavie
  • meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov
  • číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu
 • Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia európskeho parlamentu a rada (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra na zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Pusté Čemerné.
 1. Termín ukončenia podávania prihlášok: najneskôr do 12.03.2024 do 15.00 hod.

Písomné prihlášky je potrebné doručiť poštou alebo osobne na Obecný úrad v Pustom Čemernom v zapečatenej obálke s označením „VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA– NEOTVÁRAŤ!“ na adresu Obec Pusté Čemerné, Pusté Čemerné 4, 072 22 Pusté Čemerné. Rozhodujúci je dátum a čas doručenia na prezentačnej pečiatke Obecného úradu Pusté Čemerné.

 

Pusté Čemerné, dňa 14.02.2024

 

                                                                                                                                                                                                                     Ing. Juraj Jevin v. r.
                                                                                                                                                                                                                         starosta obce

 

 

Vyvesené na úradnej tabuli dňa: 14.02.2024

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o výpis z registra trestov Veľkosť: 186.5 kB Formát: pdf Dátum: 14.2.2024