Pusté Čemerné
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámenie o začatí stavebného konania
Oznámenie o začatí  stavebného konania.

Železnice Slovenskej republiky, Klemensová 8, Bratislava, zastúpenej REMING CONSULT a.s., Trnavská cesta 27, Bratislava, zastúpenej  SUDOP KOŠICE a.s., Žriedlová 1, Košice – podali dňa 23. 11. 2020 žiadosť na vydanie stavebného povolenia na stavbu:

ŽSR Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou – Humenné,  stavebné objekty:

  • SO 04-38-06 Michalovce – Strážske, priecestie žkm 51,730, úprava komunikácie, umiestnenej na parcele KN č. 525/1 a 525/5, kat. úz. Pusté Čemerné
  • SO 04-38-10 Michalovce – Strážske, zast. Pusté Čemerné, prístupový chodník, umiestnený na parcele KN č. 525/1, 525/7 a 525/12, kat. úz. Pusté Čemerné

            Obec Pusté Čemerné (ďalej aj stavebný úrad), príslušný podľa  § 120 zák. č. 50/76 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov ( ďalej len stavebný zákon), v súlade s § 61 ods. 1 stavebného zákona, oznamuje účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy začatie  stavebného konania. Vzhľadom na skutočnosť, že pomery v území sú známe, upúšťa stavebný úrad od ústneho pojednávania a vyzýva účastníkov konania a dotknuté orgány št. správy, aby svoje prípadne námietky a pripomienky zaslali písomne stavebnému úradu v termíne do 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia. Na neskoršie  podané námietky a pripomienky sa nebude prihliadať. Táto vyhláška bude vyvesená na dobu 15 dní posledný deň je dňom doručenia.

                  Do dokumentácie je možné nazrieť na OcÚ Pusté Čemerné.

                                                          

                                                                                                                        Ing. Juraj Jevin v.r.

                                                                                                                            starosta obce

 

Dátum vyvesenia:  19.1.2021

Dátum zvesenia: